Toekenning opleidingsbudget

Het Fonds voorziet voor iedere werkgever uit de sector een budget voor de kosten van de opleiding van arbeiders.

Vanaf 2015 wordt jaarlijks aan iedere werkgever een opleidingsbudget toegekend, berekend in functie van het aantal arbeiders in dienst bij de werkgever op 1 januari van het betrokken jaar.


Aanvraagtermijn

Het opleidingsbudget is geldig in het jaar van toekenning en de twee daaropvolgende jaren.
bvb: het opleidingsbudget van 2015 dat nog niet of slechts gedeeltelijk werd opgebruikt, mag nog benut worden tot maximum 31/12/2017.

De aanvraagtermijn voor deze tussenkomst bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf de laatste dag van de opleiding.


Aanvraag van het opleidingsbudget

Wenst u een aanvraag in te dienen ? Klik hieronder op "formulier downloaden"

Bestand

AANVRAAG TOT FINANCIËLE TUSSENKOMST BEDRIJFSOPLEIDING

Formulier downloaden
• het bedrijf stuurt een aanvraag financiële tussenkomst op naar het SFAL voor opleidingen die doorgegaan zijn

• het SFAL keurt de aanvraag goed (relevantie opleidingen)

• het SFAL betaalt de kost van de opleiding - beperkt tot het toegekende budget - aan het bedrijf terug

• het SFAL stuurt/mailt het bedrijf de stand van het beschikbare budget voortgezette vorming door


Soorten opleidingen

Interne opleiding

Eén van de personeelsleden binnen het bedrijf geeft een opleiding aan een aantal werknemers van dat bedrijf : op het aanvraagformulier dient het aantal lesuren van de lesgever opgegeven te worden en een deelnemerslijst bijgevoegd te worden.

• Externe opleiding

Een externe organisatie geeft opleidingen aan de arbeiders van het bedrijf : bij het aanvraagformulier dient een kopie van de factuur bijgevoegd te worden alsook een deelnemerslijst.

Per verschillende opleiding dient er een aparte aanvraag ingediend te worden.Nieuwe en bekwame ramphandlers vinden, het is en blijft een moeilijke opdracht. Het loont de moeite als bedrijven zelf nieuwe medewerkers opleiden. De ramphandlers die al in dienst zijn, spelen hierbij een sleutelrol.

Via een Opleiding Werkplekbegeleid(st)er  kunnen ze hun vakmanschap en ervaring delen om nieuwe ramphandlers op een efficiënte en snelle manier in te werken in de onderneming.


Doel en meerwaarde

Werkplekbegeleiding heeft als doelen:

• een vlotte integratie van nieuwelingen
• een deskundige opvolging en begeleiding van de nieuwkomer
• de optimale invulling van het leerproces van de nieuwe ramphandler

Het biedt een meerwaarde voor de verschillende betrokken.

Voor de werkplekbegeleid(st)ers:

• erkenning van hun vakmanschap en ervaringsdeskundigheid
• ontwikkeling van hun begeleidingsvaardigheden.

Voor de nieuwe werknemers:

• een vlotte en snelle inwerking in het bedrijf en de bedrijfscultuur
• persoonlijke begeleiding bij het stapsgewijs doorlopen van een op maat gesneden leertraject
• de ontwikkeling van een vertrouwensband met het bedrijf.

Voor het bedrijf:

• de vlotte en snelle aanpassing aan de bedrijfscultuur van de nieuwe ramphandlers
• een ervaren ramphandler brengt de nieuwe werknemers kennis, kunde, regels en normen persoonlijk bij
• knelpunten tijdens de inwerkfase van de nieuwe werknemers worden tijdig gesignaleerd en kunnen dan doeltreffend bijgestuurd worden
• de nieuwe ramphandlers zijn sneller rendabel.

Er worden door het SFAL opleiding werkplekbegeleid(st)er voor ramphandlers georganiseerd en dit zowel in open aanbod als in house in de bedrijven uit onze sector.


Inhoud en aanpak

Behalve vakkennis en werkervaring moeten werkplekbegeleid(st)ers ook beschikken over een aantal begeleidingsvaardigheden. Tijdens de opleiding wordt er dan ook gewerkt aan het verhogen van deze vaardigheden. Voor het overige is de opleiding praktijkgericht en interactief van opzet. De deelnemers werken actief mee. Theorie komt alleen aan bod als het echt noodzakelijk is.

Deelnemers verwerven de nodige inzichten, technieken en vaardigheden. Ze leren niet alleen hoe ze een vertrouwensband met hun nieuwe collega's kunnen opbouwen, maar ook hoe ze moeten evalueren, feedback geven en met conflicten omgaan.


Voor wie?

Wie komt in aanmerking voor een opleiding Werkplekbegeleid(st)er?

Ervaren ramphandlers die nieuwe collega's in het bedrijf willen inwerken, opleiden en begeleiden. De opleidingsgroep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Op vraag kan een opleiding in het bedrijf zelf georganiseerd worden met deelnemers van maximum 2 bedrijven. Contacteer hiervoor de sectorconsulent.


Kostprijs, praktisch en het attest

De opleiding Werkplekbegeleid(st)er wordt gratis aangeboden door het SFAL.

De deelnemers krijgen een broodjeslunch aangeboden. De lonen van de deelnemers worden doorbetaald.

Na de opleiding ontvangen de deelnemers een sectoraal erkend ‘Attest voor opleidingsbegeleider’.


Recuperatie loonkost deelnemers via Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

De opleiding Werkplekbegeleid(st)er van het SFAL komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Dit laat de werkgever toe de loonkost voor de uren van deelname van zijn arbeider(s) te recupereren.
Meer informatie vindt u via deze link :
Doelgroep vermindering voor erkende mentors

De doelgroepvermindering voor mentors is een lastenverlaging van het Departement Werk en Sociale Economie voor werkgevers gevestigd in Vlaanderen die:

• opleidingen en stages op de werkvloer organiseren voor jongeren en/of hun leerkrachten
• daarvoor één of meerdere werknemers als begeleider/opleider inzetten

Het basis verminderingsbedrag is 800 euro per kwartaal.

Het gaat over een zeer brede doelgroep van jongeren: onder meer leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO), jongeren met een leercontract bij Syntra, jongeren onder de 26 jaar die een stage volgen binnen de SYNTRA-ondernemersopleiding, jongeren met een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO).

De werknemer(s) die als mentor worden ingezet dienen:

• minstens 5 jaar beroepservaring te hebben
• over een getuigschrift te beschikken dat ze met succes een mentoropleiding gevolgd hebben

De opleidingen Werkplekbegeleid(st)er ramphandler van het SFAL zijn door het Departement Werk en Sociale Economie erkend als mentoropleiding! Meer informatie over deze doelgroepvermindering vindt u via deze link :
Meer informatie en inschrijvingen

Voor meer informatie kan je terecht bij de consulent van het SFAL – katrien.timmermans@sfal.be


Werkplekbegeleideropleiding groep in Vilvoorde - 29 en 30/04/2015
image-71680-Vilvoorde 29 en 30.04.2015.JPG?1461152954685


Leren op de schoolbanken is niet voor iedereen de beste manier. Sommige jongeren leren beter in de praktijk door te werken in een beroep dat bij henpast. Men kan voltijds naar school gaan, maar men kan ook op een andere manier, via een Alternerende Opleiding een goede vakman of -vrouw worden.

Een Alternerende Opleiding is een opleiding waarbij contactonderwijs bij een opleidingsverstrekker en opleiding op de werkplek gecombineerd worden. Beide componenten beogen samen de uitvoering van één enkel opleidingsplan en zijn daarom inhoudelijk en organisatorisch op elkaar afgestemd.

Het begeleiden van leerlingen is niet hetzelfde als het inwerken van een nieuwe collega. Het samenwerken met onderwijs, de langdurende trajecten,… vereisen een andere aanpak.

Via een Opleiding tot Mentor  kunnen uw medewerkers die al de basisopleiding werkplekbegeleiding of peterschap gevolgd hebben leerlingen uit het onderwijs in een langdurend traject begeleiden.

De Opleiding tot Mentor heeft als doel:

  • Een vlotte integratie van de leerling in kader van een alternerende opleiding;

  • Een deskundige opvolging en begeleiding van de leerling;

  • De optimale invulling van het leerproces van de leerling als logistieke medewerker in samenwerking met de verschillende actoren.

Sinds 2017 wordt er door het SFTL opleidingen tot Mentor georganiseerd en dit zowel in open aanbod (meerdere bedrijven) als in house in de bedrijven (voor meerdere logistieke medewerkers) uit onze sector.

Praktisch:

Gratis opleiding van 1 dag.

Deze opleiding komt in aanmerking voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof).

De deelnemers ontvangen een attest en brochure.

Planning 2018: Logistiek

Voor meer informatie kan je terecht bij de consulent van het SFAL – katrien.timmermans@sfal.be