image-272893-data_protection_picture.w640.png


Data Privacy Policy van het Sociaal Fonds

voor Afhandeling op Luchthavens


Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze Privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over Uw rechten als betrokkene en over de manier waarop Uw persoonsgegevens worden verwerkt.  

Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens  wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens , de Smet de Naeyerlaan 115 – 1090 Brussel.
 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die U als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op www.sftal.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze website, zijn onderworpen aan deze Privacy disclaimer.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doelstellingen en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens die onder zijn gezag zijn verricht.
 • “Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die bevoegd is om Persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken.


Artikel 2 – Welke informatie (inclusief Persoonsgegevens) verzamelen wij over u?

Informatie die U aan Ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die U invult of op een andere manier aan Ons verstrekt. U kunt dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:

 • Wanneer U het contactformulier op de website invult verzamelen we Uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsnaam om een antwoord te kunnen geven op de vragen en/of opmerkingen die op deze manier binnenkomen.
 •  Wanneer U een van onze opleidingsformulier of terugbetalingsfomulier op onze website gebruikt, invult en bij Ons terug stuurt.
 • Automatische informatie: wanneer U Onze website bezoekt of een nieuwsbrief van Ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij U hieronder door naar Onze cookie policy.


Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als U Ons persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in Onze databank met als doel:

 • Het correcte beheer van uw persoonsgegevens en de uitbetaling van de sociale voordelen waarop U mogelijk recht hebt.
 • De kwaliteit van Onze diensten verbeteren en het beste antwoord op uw vragen vinden;
 • U te informeren in verband met de diensten die Wij aanbieden;
 • Een betere opvolging uitvoeren van opleidingen die U hebt gevolgd of voor het uitvoeren van opvolging van terugbetalingen die Wij aan U hebben uitgevoerd.


Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij Uw persoonsgegevens?
Wij bewaren Uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

 • Wanneer U het contact-formulier op de website invult, bewaren wij Uw persoonsgegevens maximum 10 jaar.
 • Wanneer U een van onze opleidingsformulier of terugbetalingsfomulier op onze website gebruikt, bewaren wij Uw persoonsgegevens maximum 10 jaar.


Artikel 5 –  Rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens.

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang;

 Betrokkenen hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van diens persoonsgegevens maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van Uw persoonsgegevens;

 Betrokkenen hebben steeds het recht om verbetering, aanvulling of het verwijderen van diens persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer betrokkenen zich beroepen op dit recht kan dit als gevolg hebben dat het niet langer mogelijk zal zijn om van bepaalde diensten gebruik te maken, waarvoor de verwerking noodzakelijk is.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

 Betrokkenen beschikken eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Zij kunnen zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast hebben betrokkenen steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door  de Verwerkingsverantwoordelijke (zie 5.1 om te bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijk is) te contacteren. Bovendien kunnen betrokkenen een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.


Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

 Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan verwerkers en sub-verwerkers van het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens  die essentieel zijn voor de dienstverlening. Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens  ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat alleen persoonsgegevens worden gedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens    legt zijn verwerkers op om persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken.


Artikel 7 – Toegang door derden

 Ten einde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan Onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy disclaimer.


Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens te beschermen. Het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens  voorziet passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteit voldoet aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en de bescherming van Uw rechten wordt gegarandeerd. Voor accounts is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. U moet Uw gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd bewaren en deze nooit bekendmaken aan derden.

Neem contact met Ons op indien U vragen heeft over hoe wij Uw persoonlijke gegevens beschermen.


Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens  garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Artikel 10 – Wijzigingen aan de Privacy disclaimer

Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens behoudt zich het recht om op elk gewenst moment de Privacy disclaimer aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

 

Artikel 11 – Contactgegevens

Indien U vragen heeft omtrent de Privacy disclaimer, kan u steeds onze DPO contacteren:

DPO: Nathalie De Ruyck

 • tel : +32 2 424 30 80
 • mail : sfal@sftl.be
 • adres : de Smet de Naeyerlaan 115 – 1090 Brussel.

Daarnaast heeft steeds U het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen zo u zich in uw rechten geschonden acht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:Cookies Policy van het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens


GEBRUIK VAN COOKIES

Het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens verwerkt via de website alleen persoonsgegevens die automatisch worden verzameld bij gebruik van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat je bezoek bracht aan de website en de pagina's die u bezocht. Deze persoonsgegevens zijn verkregen met behulp van cookies. Het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens gebruikt deze gegevens voor statistische en prestatie doeleinden.


WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein gegevenselement dat door een website in de webbrowser wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de browser van bezoekers te herkennen, met als doel om informatie over u te onthouden. Cookies maken het mogelijk dat een website uw browser herkent, zodat u sneller en gemakkelijker op een website kan surfen. Zij zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen zodat bijvoorbeeld wanneer u de website opnieuw bezoekt, u door u te verkiezen taal niet nogmaals hoeft te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook geplaatst worden door een derde, bijvoorbeeld Google Analytics voor het meten van het gebruik van de website (dit zijn zogenaamde cookies van derden). Indien u niet wenst dat een website cookies plaatst op uw computer, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgelegd.


SOORTEN COOKIES

Het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert cookies?

Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens beheert en die eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst.

Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan de website aan derden verzonden wordt.

Waarom cookies?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Het is bijgevolg aangeraden om deze cookies niet uit te schakelen.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

 • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens
 • waarborgen van de uniformiteit van de layout van de website
   
  Performantie en analyse cookies
  Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van onze website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zoals bijvoorbeeld google analytics.


 HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN?

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen:

Hou er rekening mee dat het uitschakelen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde grafische elementen of toepassingen op de website minder goed werken. Het Sociaal voor Afhandeling op Luchthavens doet alles wat nodig is om de goede werking van de website te garanderen. Bepaalde elementen van de website vereisen het gebruik van cookies.